Thủ Tục Xin Phép Xây Dựng Nhà Xưởng, Nhà Công Nghiệp

Xin phép xây dựng nhà xưởng là thủ tục được tiến hành trước khi triển khai các hoạt động thi công để chứng minh năng lực của đơn vị xây dựng và dự án đã được phê duyệt, giám sát bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc xin cấp phép xây dựng nhà xưởng sẽ trở nên đơn giản, dễ dàng, đồng thời phù hợp với yêu cầu, quy định chung nếu bạn hiểu rõ bản chất cũng như quy trình thực hiện. Chính vì thế, trong nội dung bài viết dưới đây, Công ty Bách Việt sẽ cung cấp thông tin chi tiết để bạn có thể hoàn thành thủ tục xin giấy phép xây dựng với thời gian và chi phí tối ưu nhất.

Nhà xưởng cần được cấp phép xây dựng trước khi tiến hành thi công

Nhà xưởng cần được cấp phép xây dựng trước khi tiến hành thi công

Giấy xin phép xây dựng nhà xưởng là gì?

Theo quy định tại khoản 17, 18, 19 Điều 3 Luật Xây dựng 2014: “Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình”.

Giấy phép xây dựng hiện nay gồm 2 loại là giấy phép xây dựng có thời hạn và giấy phép xây dựng theo giai đoạn. Trong đó:

 • Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.
 • Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép xây dựng cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự án chưa được thực hiện xong.”

Đơn xin phép xây dựng nhà xưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi: ……………………………………………………..

 1. Tên chủ đầu tư: ………………………………………………………………………………………………

– Người đại diện: ……………………………………… Chức vụ: …………………………………………

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………………

– Số nhà: …………….. Đường ……………….. Phường (xã) ……………………………………………

– Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………..

 1. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………………

– Lô đất số:…………………………………… Diện tích …………m2.

– Tại: …………………………………………………………………………………………………………………

– Phường (xã) …………………………………… Quận (huyện) ………………………………………….

– Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………………………

 1. Nội dung đề nghị cấp phép: ……………………………………………………………………………..

– Loại công trình: …………………………………………. Cấp công trình: ……………………………

– Diện tích xây dựng tầng 1: ………m2.

– Tổng diện tích sàn: ………..m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …..m (ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: ……….. (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

 1. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………………………………

– Chứng chỉ hành nghề số: …………… do ………….. cấp ngày: ………………………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………….

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): ……………………….. cấp ngày ………………………………

 1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ………………………………………….. tháng.
 2. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo đơn này các tài liệu:

1 –

2 – ……… ngày ……… tháng ……… năm ………

 Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ xin phép xây dựng nhà xưởng, nhà kho

Để hoàn thành quy trình xin phép xây dựng nhà xưởng, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu).
 • Bản vẽ thiết kế (3 bộ).
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (bản sao).
 • Quyết định phê duyệt dự án/Quyết định đầu tư.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Báo cáo khảo sát địa chất.
 • Bản dự toán công trình nhà xưởng.
 • Kết quả thẩm tra thiết kế nhà xưởng.
 • Giấy cam kết bảo vệ môi trường.

Quy trình xin phép xây dựng nhà xưởng

Quy trình xin cấp phép xây dựng được quy định rõ trong văn bản pháp luật

Quy trình xin cấp phép xây dựng được quy định rõ trong văn bản pháp luật

Theo khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng 2014, quy trình xin phép xây dựng nhà xưởng được thực hiện như sau:

“a) Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép;

d) Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định tại Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

đ) Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý Nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng;

e) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.”

Thời gian giải quyết hồ sơ xin phép xây dựng nhà xưởng

Đối với công trình nhà xưởng, thời gian cấp giấy phép xây dựng sẽ không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Đối với giấy phép xây dựng được gia hạn hoặc cấp lại, thời gian sẽ không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Các khoản thuế cần phải nộp khi xin phép xây dựng nhà xưởng

Tùy từng trường hợp cụ thể mà đối tượng chịu thuế sẽ khác nhau khi thi công nhà xưởng

Tùy từng trường hợp cụ thể mà đối tượng chịu thuế sẽ khác nhau khi thi công nhà xưởng

Các cá nhân, tổ chức có phát sinh doanh thu chịu thuế đều phải kê khai nộp thuế theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, một số nội dung chính liên quan đến các khoản thuế phải nộp khi xin giấy phép xây dựng nhà xưởng như sau:

 • Khi nhận thi công công trình xây dựng, chủ thầu phải đăng ký hợp đồng và kê khai nộp thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại cơ quan quản lý thuế nơi thi công nhà xưởng.
 • Trường hợp chủ đầu tư tự thuê công nhân xây dựng và mua vật tư (không hợp đồng với đơn vị thầu) thì phải trực tiếp nộp các khoản thuế môn bài, thuế TNCN, thuế GTGT theo quy định. Trong trường hợp này, cơ quan Thuế không tính thuế vật tư vì chủ đầu tư đã tự mua.

Hỗ trợ xin phép xây dựng nhà xưởng – Công ty Bách Việt

Công ty Bách Việt là đơn vị hàng đầu hiện nay chuyên thiết kế, thi công nhà xưởng. Các dịch vụ, hạng mục công việc chúng tôi cung cấp bao gồm:

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật:

 • Thiết kế, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Thiết kế hạ tầng kỹ thuật.
 • Lập dự án đầu tư.
 • Xin phép xây dựng nhà xưởng.
 • Thẩm tra thiết kế.
 • Thẩm tra dự toán.
 • Lập dự toán, tổng dự toán công trình.
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Giám sát công tác xây dựng.
 • Thiết kế công trình giao thông đường bộ.
 • Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Giám sát xây dựng, hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp.

2. Hoàn thiện công trình xây dựng.

Công trình nhà xưởng được hoàn thiện bởi Công ty Bách Việt

Công trình nhà xưởng được hoàn thiện bởi Công ty Bách Việt

3. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí…

4. Chuẩn bị mặt bằng.

5. Lắp đặt hệ thống điện.

Khi lựa chọn Công ty Bách Việt là người bạn đồng hành để tạo nên công trình nhà xưởng hoàn hảo, bạn không chỉ được tư vấn tận tình mà còn được hỗ trợ thực hiện mọi công việc từ thẩm định thiết kế, xin giấy phép xây dựng đến hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

 

Với kinh nghiệm và uy tín 10 năm hoạt động trên thị trường, Công ty Bách Việt sẽ giúp bạn xin phép xây dựng nhà xưởng cũng như hoàn thiện công trình với thời gian, chi phí và hiệu quả tối ưu nhất. Liên hệ với chúng tôi ngay nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *